Integritet på Merinfo.se

Personuppgiftsansvar

Merinfo Sverige AB månar om personers integritet och är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan. Personuppgifter (namn, personnummer, e-post osv.) som lämnas av dig som privatperson eller som samlats in genom kontakt med dig som privatperson i samband med medlemskap, beställningar eller på annat sätt sparas bara så länge som du är medlem eller kund. När ditt avtal upphör och/eller ditt medlemskap avslutas raderas dessa uppgifter. Fakturaunderlag sparas tills betalning är fullbordad enligt gällande bokföringsregler.

Databasen hos Merinfo skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Tjänsterna på Merinfo omfattas av Personuppgiftslagen (1998:204) till den del de inte har grundlagsskydd.

Rätt att begära information

Vill du veta hur Merinfo Sverige AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Merinfo Sverige AB och att få uppgifter rättade. Observera att Merinfo Sverige AB samlar in personuppgifter från tredje part och kan inte hållas ansvarig för den information som automatiskt samlats in till vår databas.

Ansvarsbegränsning

Merinfo strävar efter att i möjligaste mån tillse att innehållet på Merinfo är korrekt i alla avseenden. Merinfo hämtar information från tredje part och kan därför inte garantera uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare har inte rätt att gentemot Merinfo göra gällande någon påföljd. Vi månar om alla människors integritet.

Merinfo.se